طهران قدیم!-1

از دزدان و آدم لخت کنهای ساکن خندقها دسته ای هم جماعت کفن دزدها بودند که روزها در قبرستانها گردش کرده قبور مرده های تازه را نشان می گذارده شبها کفنهایشان می بردند و بسا خلاف انسانی های دیگر که از آنان با نوجوانان و زنان و دخترانشان به ظهور می رسید!!

خاطرات نکیر و منکر

/ 0 نظر / 28 بازدید